Descrierea companiei, mențiuni legale, protecția și divulgarea datelor

Pentru o lectură facilă a textului, toate site-urile noastre web folosesc o terminologie neutră din punct de vedere al genului: denumiri precum "angajat" sau "partener" nu se referă la un anumit gen.
Comunicare conform prevederilor din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic

Proprietar,editor și producător: OMV Petrom SA
Sediu principal: Petrom City, Strada Coralilor, nr. 22,sector 1, cod poştal 013329,
Telefon: +4 021 40 22201 e-mail: office@petrom.com
Cod fiscal: R 1590082
Nr. Înreg. Registrul Comerţului: J40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,50RON


Societate administrată în sistem dualist
Prin vizitarea acestui site web, acceptați condițiile de mai jos.
Termenul OMV Petrominclude OMV Petrom SA și companiile sau entitățile în care OMV Petrom SA deține o participație directă sauindirectă de cel puțin 50%. Dacă oricare dintre cele de mai jos se referă exclusiv la anumite companii sauentități, se indică numele acestora.

Cele de mai jos nu se aplică în măsura în care încalcă legea învigoare.
OMV Petrom ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că informațiile conținute înprezentul site web sunt corecte și complete la momentul publicării. Cu toate acestea, se pot produce erorineintenționate sau accidentale pe care le regretăm.

OMV Petrom nu oferă garanții privind informațiilepublicate în prezentul site web, inclusiv (hiper)linkuri externe sau alte tipuri de conținut care pot fiutilizate în mod direct sau indirect prin site-ul web al OMV Petrom. De asemenea, OMV Petrom își rezervă dreptulde a aduce modificări la prezentul site fără notificare prealabilă. OMV Petrom nu își asumă nicioresponsabilitate pentru erori sau omisiuni de pe site-ul web al OMV Petrom. Toate deciziile adoptate pe bazainformațiilor publicate pe site-ul web al OMV Petrom sunt responsabilitatea exclusivă a respectivuluiutilizator. OMV Petrom nu își asumă nicio responsabilitate pentru pagube directe sau indirecte sau prejudiciidecurgând, din orice motiv, din utilizarea directă sau indirectă a informațiilor publicate pe site-ul web al OMVPetrom.

OMV PETROM nu declară sau garantează că funcțiile sau serviciile prezentate pe site-ul OMVPetrom vor fi neîntrerupte sau libere de erori, că defecțiunile vor fi corectate sau că site-ul sau serverul OMVPetrom pe care se află acesta sunt libere de viruși sau alte programe dăunătoare. În măsura permisă de lege, OMVPetrom nu este responsabilă pentru nicio pagubă decurgând din funcționarea sau nefuncționarea site-ului OMVPetrom sau a serviciilor sau dispozitivelor tehnice conectate.

Niciuna dintre informațiile publicate pesite-ul web al OMV Petrom nu constituie și nu pot fi considerate o invitație sau un îndemn pentru achiziționareasau tranzacționarea de parti sociale OMV Petrom sau alte titluri de valoare.
Cu excepția cazurilor indicate, drepturile de autor asupra paginilor și conținutuluipublicat pe prezentul site OMV Petrom și materialele utilizate în acest scop se află în proprietatea exclusivă aOMV Petrom. Nu vor fi acordate licențe sau alte drepturi terților (ex., drepturi de proprietate, de proprietateindustrială sau drepturi de autor). Reproducerea paginilor sau conținutului prezentului site este permisă numaiîn scopuri personale și de informare. Orice alte reproducere sau utilizare este strict interzisă. Utilizareaulterioară a elementelor grafice distinctive ale OMV Petrom (mărci sau simboluri) este strict interzisă,indiferent dacă acestea sunt însoțite de simbolul ® sau ™.

Prevederile de mai sus se aplicădescărcărilor sau utilizărilor directe sau indirecte de software prin site-ul web al OMV Petrom. În cazul încare hiperlinkuri externe oferă acces la software terț, termenii și condițiile deținătorilor respectivelorproduse prevalează și se vor respecta drepturile acestora.
Bună ziua!

Dacă ați accesat această pagină înseamnă că aveți o solicitarereferitoare la prelucrarea datelor dvs. personale. Am pregătit mai jos pentru dvs. câteva detalii pentru a ușuraprocesul.

În calitatea dvs. de Persoană Vizată (persoană fizică ale căror date personale precum: nume,prenume, adresă de e-mail etc. sunt prelucrate) beneficiați de drepturi speciale în baza legislației relevantede protecție a datelor personale. Astfel, Persoana Vizată beneficiază de dreptul de: (i) acces la date, (ii)rectificarea datelor, (iii) ștergerea datelor, (iv) restricționarea prelucrării datelor, (v) opunere laprelucrarea datelor și (vi) portabilitatea datelor. Totodată, aveți dreptul să vă adresați autorității desupraveghere relevante în domeniul protecției datelor cu caracter personal (în România, Autoritatea Națională deSupraveghere pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP) în cazul în care aveți o plângere,precum și dreptul de a vă adresa instanței de judecată relevante.

Dacă doriți să vă exercitațidrepturile de la (i) la (vi) de mai sus, trebuie să adresați o cerere scrisă entității (companiei în acest caz)care considerați că prelucrează datele dvs. personale. Solicitarea trebuie să vă identifice (trebuie săfurnizați suficiente detalii de identificare pentru a ne putea permite efectuarea căutării aferente și pentru avă oferi informațiile relevante) și câteva detalii despre ceea ce aveți nevoie ca informații sau acțiuni dinpartea noastră în cadrul activității de protecția datelor cu caracter personal. Puteți adresa acest lucru înorice mod pe care îl considerați adecvat pentru a vă exprima solicitarea. Cu toate acestea, pentru a ușuraprocesul, am elaborat un formular specific pe îl care puteți accesa mai jos.

Vă rugăm să rețineți cătoate câmpurile formularului sunt obligatorii și pot fi completate prin selectarea uneia sau mai multor opțiuniderulante sau prin introducerea de informații detaliate, după caz. În cazul în care informațiile pe care nile-ați furnizat nu sunt suficiente pentru a vă identifica sau pentru a vă îndeplini solicitarea, vă vom contactaprin intermediul adresei de e-mail pe care ne-o furnizați pentru a obține informațiile de care avem nevoie. Vărugăm să vă asigurați că furnizați numai informațiile dvs. și nu informații despre alte persoane. Vă rugăm săfurnizați o adresă de e-mail validă care este a dvs. și nu a altor persoane. Prin trimiterea acestor informații,vom presupune, în mod rezonabil, că informațiile sunt ale dvs. și aveți dreptul să ni le furnizați.

Vomprelucra informațiile pe care ni le furnizați prin intermediul solicitării dvs. (ne referim la compania cătrecare depuneți solicitarea și care acționează în acest context ca operator de date cu caracter personal, cum arfi: date de identificare, date de contact, semnătură, date de muncă, imagine etc., după caz), precum șiinformațiile care conțin date cu caracter personal pe care vi le punem la dispoziție în conformitate cusolicitarea dvs., în scopul:

- de a da curs solicitării / solicitărilor dvs. referitoare la prelucrareadatelor cu caracter personal (pe baza obligației noastre legale de a răspunde solicitărilor persoanelor vizate);
- de arhivare a solicitării / solicitărilor dvs., în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile șiprocedurile interne (bazate pe obligațiile noastre legale - după caz, pentru a păstra dovezi ale acestorsolicitări și pe interesul nostru legitim de a ne proteja drepturile și interesele în acest domeniu, în modnormal nu mai mult de termenul de prescripție aplicabil în investigațiile din domeniul protecției datelor cucaracter personal).
După expirarea perioadei de arhivare, vom șterge/anonimiza irevocabil dateledumneavoastră.

Sursa datelor cu caracter personal este directă (de la dvs.) și indirectă (dinînregistrările de date pe care le-am putea avea, documentații etc. în funcție de relația pe care o aveți cucompania din grupul nostru, căreia îi adresați solicitarea).

Datele dvs. cu caracter personal ar puteafi transmise, de obicei, unor entități diferite care asistă/susțin compania respectivă, acționând în calitate deoperator de date în efectuarea prelucrării (acestea se numesc Persoane Împuternicite, ex: furnizorii de sistemeIT) sau altor terți (de exemplu: autorități relevante, instanțe de drept, avocați) întemeiate pe motivejustificate (ex: dacă autoritatea de supraveghere sau instanța ne solicită să facem dovada gestionării cereriidvs.).

Pentru informații generale și pentru mai multe detalii referitoare la prelucrarea datelor cucaracter personal și la drepturile specifice în acest context, oferim, păstrăm și actualizăm informații încadrul politicii noastre de confidențialitate, care pot fi accesate prin intermediul site-ului web al grupuluinostru https://www.omvpetrom.com/ com/Termeni-conditii-protectia-datelor.

Vă rugăm să rețineți că putemfurniza copii ale datelor cu caracter personal prelucrate (atunci când vă exercitați dreptul de acces) doar curespectarea a condițiilor legale în acest context, dar concomitent cu asigurarea protecției datelor dvs., aprotecției adecvate a datelor și informațiilor de afaceri și protecției aferente drepturilor și libertățiloraltor persoane, în limitele unor eforturi rezonabile.

Conform Regulamentului General privind ProtecțiaDatelor nr. 679/2016 (GDPR), solicitarea unei Persoane Vizate trebuie să fie îndeplinită, de către operator, întermen de o cel mult lună. Cu toate acestea, această perioadă de timp ar putea fi prelungită ținând cont decircumstanțe justificate, așa cum sunt prevăzute în normele aplicabile. De asemenea, dacă informațiile pe carele oferiți inițial nu sunt suficiente pentru a vă identifica sau dacă avem nevoie ca dvs. să detaliați mai binecererea dvs., termenul limită până la care vom răspunde solicitării dvs. va începe să curgă de la momentulefectuării tuturor acestor pași. În orice caz, vă vom anunța cât mai curând posibil de la înregistrareasolicitării dvs. dacă avem nevoie de astfel de informații. Vă rugăm să rețineți că, dacă nu ne furnizațiinformațiile care ne pot permite să dăm curs solicitării dvs., în timp ce vom depune eforturi rezonabile înconformitate cu regulile aplicabile, nu vom înregistra solicitarea dvs. ca fiind valabilă și vom presupune cubună credință că ați renunțat la aceasta.

Dacă aveți o solicitare referitoare la prelucrarea datelordvs. personale de către una dintre companiile din grupul OMV Petrom din România (vă rugăm să vedeți mai multeinformații despre grup pe site-ul www.omvpetrom.com), vă rugăm să completați formularul de mai jos.

Vă mulțumim!

Cu stimă,
Responsabilul cu Protecția Datelor


I. Cine este responsabil cu prelucrarea datelor?

Operatorul de date este OMV Petrom SA pentru website-ul grupului www.omvpetrom.com. Mai mult, puteți întâlni și accesa pe site-ul nostrualte oferte sau informații ale altor companii ale grupului OMV Petrom, de exemplu OMV Petrom Marketing SRL, careeste operatorul de date al website-urilor sale www.omv.ro și www.petrom.ro și, prin urmare, aceste entități îngrupul nostru sunt de asemenea operatori de date cu caracter personal cărora li se aplică în mod corespunzătoraceastă Politică de Confidențialitate (denumită în general aici OMV Petrom).

Dacă aveți întrebări cuprivire la prelucrarea datelor dvs. cu privire la OMV Petrom SA, OMV Petrom Marketing SRL sau OMV PetromAviation SRL, vă rugăm să contactați:

Responsabilul cu protecția datelor Doamna Olguța Dana Totolici

Petrom City
Strada Coralilor Street, nr.22, Sector 1
013329 București, Romania
Telefon: +40 (372) 866496
e-mail: privacy@petrom.com


II. Ce categorii de date cu caracter personale prelucrăm?

Procesăm, printre altele, următoarelecategorii de date:
• Adresa IP
• Tip și versiune de browser
• Informații pe care utilizatorul lefurnizează în timpul completării unui formular de contact

Prelucrăm, de asemenea, date de bază (deexemplu, nume, adresă, informații de contact), informații de facturare (de exemplu, date de facturare, datebancare), date de documentare (de exemplu, date din notificările pe care ni le trimiteți și e-mailuri) și datenecesare conformității la cerințele legale.

Procesăm datele personale pe care le primim de la dvs. (saude la angajatorul dvs.) în contextul unei relații de afaceri sau al inițierii unei relații de afaceri sau a uneiînregistrări în acord cu interesele legitime. În plus, prelucrăm datele pe care le obținem în mod legitim dinsurse disponibile public (de exemplu, date de la Registrul Comerțului, Cartea Funciară, mass-media).

III. În ce scopuri și pe ce bază legală sunt prelucrate datele dvs.?

1. Utilizarea site-ului

În timpul funcționării acestui site web, colectăm anumite date („date cucaracter personal”) care se pot referi la persoane fizice sau persoane fizice identificabile, care suntfurnizate direct de utilizatorii acestui site web prin completarea formularelor (de exemplu, nume, prenume,adresă poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon) sau indirect, vizitând site-ul (de exemplu, adresaIP).

a. Servicii și conținut terțe încorporate
Social Media

Pentru a informa o audiență largă despre activitățile OMV Petrom, folosimbutoane de distribuire a rețelelor de socializare ale diferiților operatori de social media, menționate mai jos.Responsabilitatea pentru operarea acestor servicii într-un mod care respectă legile privind protecția datelorrevine operatorului respectiv. OMV Petrom este responsabil doar pentru colectarea și transferul de date cătreoperatorul de plugin.

Un buton de partajare este o integrare automată a butoanelor, care conțin uneveniment de legătură și clic legat de serviciul respectiv.

Integrarea acestor butoane de partajare areloc pentru Facebook, WhatsApp, Twitter și LinkedIn prin utilizarea unei așa-numite soluții cu două clicuri.Acest lucru asigură un standard mai ridicat de protecție a datelor datorită absenței transferului de date cătreoperatorii de rețea socială până la punctul în care se face clic pe butonul respectiv și datele de autentificarefurnizate de utilizator pentru a partaja postarea sau utilizatorul când este deja conectat atunci când dă clicpe buton.

Mai mult, OMV Petrom operează profiluri și pagini pe social media, de exemplu, Facebook,Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn.

Pentru mai multe informații despre scopul și sfera de prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatorul de social media, precum și despre drepturile șiposibilitățile dvs. de a modifica setările privind confidențialitatea, consultați politicile deconfidențialitate ale respectivului operator de social media.

Vă rugăm să rețineți că prelucrareadatelor cu caracter personal are loc și în cazul în care faceți clic pe linkurile de mai jos.

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388
Tweeter: https://twitter.com/en/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?lang=en
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=or-search&veh=www.google.com%7Cor-search

Facebook

Facebook Irlanda Ltd., Piața Grand Canal 4, Portul Grand Canal, Dublin 2,Irlanda, („Facebook”) operează butonul de socializare de pe site-ul nostru web.

În ceea ce priveștepagina noastră („fan page”), Facebook furnizează statistici cu privire la vizitatori și le transferăoperatorului paginii de fan într-un mod anonimizat. Facebook colectează următoarele date prin setarea Cookie-urilor pe computer sau pe un alt dispozitiv cu acces la internet care accesează pagina de fan,independent de faptul că dispuneți sau nu de un profil Facebook: vârstă, sex, locație, limbă și punct în timpulaccesului, cont apreciat („like”) și postare.

OMV Petrom poate accesa informații despre cine ainteracționat cu ce postare pe pagina de fan OMV Petrom sau care a postat ceva pe cont propriu.

OMV Petrom utilizează Facebook Pixel pe site-ul său web în scopul analizei, optimizării și funcționării operative aprezenței noastre online.

Facebook Pixel permite Facebook să determine vizitatorii prezenței online aOMV Petrom ca grup țintă pentru reclame, așa-numitele „Facebook-Ads”. Pentru a afișa Facebook-Ads numai acelorutilizatori Facebook interesați de prezența noastră online sau care prezintă anumite caracteristici, de exemplu,interesul pentru anumite subiecte sau produse, care sunt determinate de site-urile vizitate, OMV Petromtransmite aceste caracteristici către Facebook ( așa-numitele „Public Custom”). Prin utilizarea Facebook-Pixel,OMV Petrom se asigură că Facebook-Ads este în conformitate cu interesul potențial al unui utilizator și nu estenerelevant. Facebook permite OMV Petrom să analizeze Facebook-Ads cu privire la statisticile și performanțelecercetărilor de piață. Acest lucru se întâmplă, de exemplu prin analizarea dacă un utilizator a fostredirecționat către un site web OMV Petrom după ce a dat clic pe un anunț Facebook.

Obiecția lacolectarea și utilizarea datelor dvs. în scopul afișării Facebook-Ads este posibilă oricând.

Pentru aseta ce anunțuri vă sunt afișate în timp ce utilizați Facebook, puteți modifica setările referitoare la anunțuripe baza utilizării (https://www.facebook.com/help/568137493302217). Aceste setări se vor aplica tuturordispozitivelor dvs.

Prelucrarea datelor de către Facebook respectă Politica de confidențialitate aFacebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

Informații generale cu privire la Facebook-Adspot fi găsite aici: https://www.facebook.com/policies/ads/

Informații speciale pe Facebook-Pixel pot figăsite aici: https://en-gb.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

Instagram

Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, SUA, o filială a FacebookInc., („Instagram”) furnizează statistici privind activitatea, conținutul și vizitatorii grupului țintă și letransferă operatorului profilului. Astfel, interacțiunile, cum ar fi vizitele de profil, clicurile pe site șiconversațiile sunt vizibile.

Mai mult, se poate evalua câți vizitatori urmăresc conținutul nostru(postări, noutăți și promoții) și unde ne-au găsit. În plus, datele despre abonați și grupul țintă suntcolectate, precum și rata de creștere a abonaților. Instagram administrează căsuța poștală folosind instrumentulde mesagerie; sortează întrebările în funcție de relevanța clienților și de data primirii.

Instagramsetează cookie-uri pe computer sau pe un alt dispozitiv cu acces la internet care accesează profilul OMV Petrom,indiferent dacă dispui sau nu de un profil pe Instagram.

Twitter

TwitterInternational Company, One Cumberland Place, strada Fenian, Dublin 2, D02 AX07 Irlanda, operează butonul desocial media al serviciului de microblogging „Twitter” de pe site-ul nostru web.

În plus, folosim unplugin pentru Twitter Feed pentru a afișa conținut de social media pe site-ul nostru web. Acesta este motivulpentru care site-ul nostru web trimite cereri pe serverele Twitter pentru a afișa imagini și videoclipuri.Aceste solicitări pot face ca adresa dvs. IP să fie vizibilă și pentru Twitter, care o pot folosi la rândul lorîn scopurile lor descrise în politica lor de confidențialitate.

Fiecare Tweet din Feed-ul de pe site-ulnostru Twitter poate fi direct adresat, împărtășit sau apreciat. Dacă alegeți să interacționați cu acestefuncții, vă veți conecta la Twitter.com, care vă poate colecta adresa IP, agentul utilizatorului browseruluiweb, seta Cookie-uri pe browser și monitoriza modul în care interacționați cu widgetul. În cazul în care suntețiconectat la Twitter, acesta va corela acțiunea dvs. din cadrul widgetului (de exemplu, aprecierea - „like”) cucontul dvs. de Twitter.

Twitter oferă statistici despre cât de des a fost văzut fiecare Tweet, legat de,retweeted sau favorizat de utilizatorii de Twitter, evidențiază cele mai puternice tweet-uri și face vizibilinfluencerul rețelei proprietarului contului de Twitter. Mai mult, rata de creștere, interesele și dateledemografice, de exemplu, limba, sexul, locația, educația, starea civilă, obiceiurile consumatorilor, stilul deviață și utilizarea dispozitivelor mobile ale persoanelor care urmăresc OMV Petrom sunt colectate și transmiseproprietarului contului Twitter.

Twitter stabilește cookie-uri pe computer sau pe un alt dispozitiv cuacces la internet care accesează profilul OMV Petrom, indiferent dacă dispui sau nu de un cont Twitter.

LinkedIn

Compania LinkedIn Ireland Unlimited, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda,(„LinkedIn”) operează butonul de socializare de pe site-ul nostru web.

În ceea ce privește profilulLinkedIn, OMV Petrom are la dispoziție statistici cu privire la vizitatori prin date agregate despre locațialor, abilitățile, influencerul pe care îl urmăresc și conținutul pe care îl ocupă cel mai mult peLinkedIn.

LinkedIn stabilește Cookie-uri pe computer sau pe un alt dispozitiv cu acces la internet careaccesează profilul OMV Petrom, indiferent dacă dispuneți sau nu de un profil LinkedIn.

Mai mult, OMV Petrom folosește o etichetă LinkedIn. Acesta este un mic fragment de cod JavaScript, care permite urmărireacandidaților care ajung pe platforma de cariere a OMV prin LinkedIn. Acest lucru este utilizat pentru a plasaanunțuri legate de locuri de muncă într-un mod mai eficient atât pentru OMV Petrom, cât și pentru potențialicandidați pe LinkedIn. Datele colectate prin intermediul acestei etichete („tag”) LinkedIn cuprind URL, URL-ulde referință, adresa IP, setările dispozitivului și browserului (agentul utilizatorului), precum și o ștampilăde timp. Identificatorii direcți sunt scurtați sau agregați dacă sunt folosiți prin mai multe dispozitive.Potrivit LinkedIn, identificatorii direcți ai membrilor sunt șterși în termen de șapte zile pentrupseudonimizare. Datele pseudonimizate sunt șterse în termen de 180 de zile. Mai multe informații pot fi găsiteaici:https://www.linkedin.com/help/lms/answer/81849/linkedin-insight-tag-haufig-gestellte-fragen?lang=en

WhatsApp

Furnizorul de servicii de mesagerie WhatsApp Ireland Limited, Piața GrandCanal 4, Portul Grand Canal, Dublin 2, Irlanda, („WhatsApp”) operează butonul său de social media de pe site-ulnostru web.

WhatsApp setează Cookie-uri pe computer sau pe un alt dispozitiv cu acces la internet careîncearcă să partajeze informațiile site-ului OMV Petrom prin WhatsApp, indiferent dacă dispuneți sau nu de uncont WhatsApp.

YouTube

„YouTube” o filială a Google Inc. cu sediul la GoogleIreland Limited în Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, operează o platformă video din care OMVintegrează videoclipuri pe propriul său site web.

YouTube furnizează statistici cu privire la vizitatoriprin date demografice agregate privind locația, vârsta, sexul lor, ce videoclipuri sunt vizualizate de cât timpși de pe ce dispozitiv, în timp ce face acest lucru, este colectat și de pe site-ul web cu videoclipurileYouTube încorporate, dacă vizitatorii au fost redirecționați către YouTube sau dacă au căutat direct pe YouTubeetc. Aceste date sunt transmise proprietarului profilului YouTube.

YouTube setează cookie-uri pecomputer sau pe un alt dispozitiv cu acces la internet care accesează canalul OMV Petrom, indiferent dacădispuneți sau nu de un cont Google.

Analiza Web

Google

OMV Petrom utilizează o gamă largă de servicii oferite de Google Ireland Limited, Strada Barrow. Dublin 4,Irlanda, care prelucrează de asemenea date în numele OMV Petrom conform art. 28 GDPR. Scopul și domeniul deaplicare sunt descrise în detaliu în cele ce urmează.

Scopul și sfera de prelucrare a datelor cucaracter personal de către Google și drepturile și posibilitățile dvs. de a modifica setările privindconfidențialitatea, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Googlehttps://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

În politica de confidențialitate Google, precum și în anoastră, puteți găsi mai multe informații despre următoarele cookie-uri menționate.

Datele colectate deGoogle sunt evaluate în numele OMV Petrom pentru a analiza modul de utilizare a site-ului nostru web. PotrivitGoogle, adresa IP (anonimizată) transmisă de browserul dvs. nu este contopită cu alte date Google. O fuziune sepoate întâmpla numai în cazul în care adresa IP nu este transmisă într-un mod anonim și sunteți autentificat încontul dvs. Google.

Google Analytics este utilizat pe site-ul OMV Petrom pentru a evalua utilizareasite-ului nostru, precum și pentru a optimiza prezența noastră online. În acest scop, Google utilizeazăCookie-uri. Informațiile generate de cookie despre utilizarea site-ului web cum ar fi tipul / versiuneabrowserului, sistemul de operare, pagina vizitată anterior, adresa IP, ora solicitării serverului sunt de obiceitransferate pe un server Google și stocate acolo.

OMV Petrom folosește Google Tag Manager ca instrumentde administrare etichetelor („tag-uri”) site-urilor web pe un tablou de bord. Etichetele sunt utilizate pentruurmărirea în marketing-ul online. Managerul de etichete în sine este un domeniu fără cookie și nu prelucreazădate personale, deoarece este utilizat doar pentru a gestiona alte servicii de marketing Google în ofertanoastră online. Tag Manager asigură declanșarea altor etichete, care pot colecta date. Cu toate acestea,Managerul de etichete nu accesează aceste date. În cazul în care a existat o dezactivare la nivel de domeniu saucookie, dezactivarea rămâne pentru toate etichetele de urmărire, care sunt implementate prin intermediul TagManager.

OMV Petrom utilizează Google reCAPTCHA pentru a evalua din motive de securitatea site-ul nostruweb, faptul că sunteți un operator și nu un robot sau un software spam. Google evaluează acest lucru în funcțiede următoarele date: adresa IP a dispozitivului terminal, site-ul web vizitat de dvs., în care reCAPTCHA esteintegrat, data și durata vizitei, browserul, sistem de operare, data, setările de limbă, obiectele scriptuluiJava și Google în cazul în care dispuneți de un astfel de cont și sunteți autentificat în același timp cândvizitați site-ul nostru web, mișcarea mouse-ului pe câmpul reCAPTCHA.

OMV Petrom folosește GoogleDoubleclick în scopul analizării, optimizării și funcționării economice a ofertei noastre online prin afișareade reclame pe mai multe site-uri web. Acest lucru se realizează folosind un număr de identificare pseudonim(pID), care este atribuit browserului. Acest pID permite serviciului să recunoască ce anunțuri au fost dejaafișate pe dispozitivul dvs. și ce reclame au fost vizualizate. Cookie-urile, care sunt utilizate în acest scop,nu conțin date personale.

Mai multe informații despre Cookie-urile utilizate pe site-ul nostru web,puteți găsi în Politica noastră privind cookie-urile încorporată în banner-ul nostru Cookie.

OMV Petromfolosește Google Fonts deoarece sunt optimizează experiența și economisesc volumul de date. Acest lucru duce laun timp de încărcare mai scurt al site-ului și la o privire consecventă pe toate dispozitivele terminale șibrowserele comune. Când utilizați Google Fonts, adresa dvs. IP, setările de limbă, rezoluția ecranului și tipulde browser sunt transmise către Google. Nu este complet transparent dacă aceste date sunt de asemenea stocate.În afară de această incertitudine, Google poate evalua popularitatea fonturilor datorită datelor de utilizarecolectate. Rezultatele sunt publicate pe paginile de analiză internă Google, de exemplu GoogleAnalytics.

Mai multe informații despre Google Fonts găsiți aici: https://developers.google.com/fonts/faq

Cookie-uri

Colectăm informații de la dvs. ca utilizator al site-ului nostru web prinutilizarea cookie-urilor pentru a face site-ul nostru web mai ușor de utilizat, mai eficient și mai sigur.Aceasta include adresa dvs. IP (anonimizată), tipul browserului, setările de limbă, sistemul de operare, tipuldispozitivului, numele domeniului, gazda domeniului, data și ora. Baza legală pentru aceasta este consimțământuldvs., pe care îl exprimați prin setările corespunzătoare ale browserului sau dispozitivului dvs. pentru apermite cookie-urile sau alegând setările respective din banner-ul nostru Cookie. Acest consimțământ poate firevocat oricând. Setarea Cookie-urilor este conform art. 6 para 1 lit. f GDPR se bazează, de asemenea, peinteresul nostru legitim, în măsura în care este absolut necesar din punct de vedere tehnic pentru a utilizaserviciile oferite la care aveți acces.

Mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor de pe acestsite web și scopurile acestora, precum și opțiunile dvs. de control sau blocare a cookie-urilor găsiți înbanner-ul nostru Cookie. În prezent, utilizăm următoarele cookie-uri:

Cookie-uri Necesare
Cookie-urile necesare din punct de vedere tehnic sunt utilizate pentru a permitefuncționarea tehnică a unui site web și pentru a-l face funcțional. Utilizarea se bazează pe interesul nostrulegitim de a oferi un site web fără cusur. Cu toate acestea, puteți dezactiva în general utilizareacookie-urilor în browser.


Nume modul Cookie: AWSELB
Scop: numără numărul de sesiuni și atribuie un identificator anonim fiecărui vizitator.
Dezvoltator: Investis
Timp de păstrare a datelor: 1 zi
Domeniu: ir.tools.investis.com

Nume modul Cookie: AWSELBCORS
Scop: numără numărul de sesiuni și atribuie un identificator anonim fiecărui vizitator.
Dezvoltator: Investis
Timp de păstrare a datelor: 1 zi ir.tools.investis.com

Nume modul Cookie: cookieconsent_mode
Scop: asigură funcționalitatea și capacitatea de utilizare a paginii și este utilizat pentru a urmărierorile.
Dezvoltator: DataReporter GmbH
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: cookieconsent_status
Scop: asigură funcționalitatea și capacitatea de utilizare a paginii și este utilizat pentru a urmărierorile.
Dezvoltator: DataReporter GmbH
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: JSESSIONID
Scop: numără numărul de sesiuni și atribuie un identificator anonim fiecărui vizitator.
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: JSESSIONIDFW
Scop: numără numărul de sesiuni și atribuie un identificator anonim fiecărui vizitator.
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: monitor_count
Scop: asigură funcționalitatea și capacitatea de utilizare a paginii și este utilizat pentru a urmărierorile.
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: SLG_GWPT_Show_Hide_tmp
Scop: asigură funcționalitatea și capacitatea de utilizare a paginii și este utilizat pentru a urmărierorile.
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: SLG_wptGlobTipTmp
Scop: asigură funcționalitatea și capacitatea de utilizare a paginii și este utilizat pentru a urmărierorile.
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: SL_GWPT_Show_Hide_tmp
Scop: asigură funcționalitatea și capacitatea de utilizare a paginii și este utilizat pentru a urmărierorile.
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: SL_wptGlobTipTmp
Scop: asigură funcționalitatea și capacitatea de utilizare a paginii și este utilizat pentru a urmărierorile.
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: ssm_au_c
Scop: salvaeaza setările și preferințele utilizatorului, cum ar fi setarea limbii curente.
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: _sm_au_c
Scop: asigură funcționalitatea și capacitatea de utilizare a paginii și este utilizat pentru a urmărierorile.
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: _ym_isad
Scop: asigură funcționalitatea și capacitatea de utilizare a paginii și este utilizat pentru a urmărierorile.
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: lfcc
Scop: numără numărul de sesiuni și atribuie un identificator anonim fiecărui vizitator. Joomla 1 zi

Cookie-uri Statistice
Cookie-urile statistice colectează informații despre modul încare site-urile web sunt utilizate pentru a îmbunătăți atractivitatea, conținutul și funcționalitatea acestora.Utilizarea are loc numai cu acordul dumneavoastră și numai atâta timp cât nu ați dezactivat cookie-ul respectiv.

Nume modul Cookie: perf_dv5Tr4n
Scop: Conține informații pentru a ajuta la distingerea utilizatorilor de pagină. Adună date despre viziteleutilizatorilor, cum ar fi paginile relevante.
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: _ga
Scop: Conține informații pentru a ajuta la distingerea utilizatorilor de pagină. Adună date despre viziteleutilizatorilor, cum ar fi paginile relevante.
Dezvoltator: Google
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: _gac_UA-60613743-4
Scop: Conține informații pentru a ajuta la distingerea utilizatorilor de pagină. Adună date despre viziteleutilizatorilor, cum ar fi paginile relevante.
Dezvoltator: Google
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: _gat
Scop: Conține informații pentru a ajuta la distingerea utilizatorilor de pagină. Adună date despre viziteleutilizatorilor, cum ar fi paginile relevante.
Dezvoltator: Google
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: _gat_gtag_UA_127560459_1
Scop: Conține informații pentru a ajuta la distingerea utilizatorilor de pagină. Adună date despre viziteleutilizatorilor, cum ar fi paginile relevante.
Dezvoltator: Google
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: _gat_gtag_UA_161802472_1
Scop: Conține informații pentru a ajuta la distingerea utilizatorilor de pagină. Adună date despre viziteleutilizatorilor, cum ar fi paginile relevante.
Dezvoltator: Google
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: _gat_UA-60613743-3
Scop: Conține informații pentru a ajuta la distingerea utilizatorilor de pagină. Adună date despre viziteleutilizatorilor, cum ar fi paginile relevante.
Dezvoltator: Google
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: _gat_UA-60613743-4
Scop: Conține informații pentru a ajuta la distingerea utilizatorilor de pagină. Adună date despre viziteleutilizatorilor, cum ar fi paginile relevante.
Dezvoltator: Google
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: _ga_Z3BDXLFNVL
Scop: Conține informații pentru a ajuta la distingerea utilizatorilor de pagină. Adună date despre viziteleutilizatorilor, cum ar fi paginile relevante.
Dezvoltator: Google
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: _gid
Scop: Conține informații pentru a ajuta la distingerea utilizatorilor de pagină. Adună date despre viziteleutilizatorilor, cum ar fi paginile relevante.
Dezvoltator: Google
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: _ym_d
Scop: Conține informații pentru a ajuta la distingerea utilizatorilor de pagină. Adună date despre viziteleutilizatorilor, cum ar fi paginile relevante.
Dezvoltator: Yandex.Metrica
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: _ym_uid
Scop: Conține informații pentru a ajuta la distingerea utilizatorilor de pagină. Adună date despre viziteleutilizatorilor, cum ar fi paginile relevante.
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: guid
Scop: Conține informații pentru a ajuta la distingerea utilizatorilor de pagină. Adună date despre viziteleutilizatorilor, cum ar fi paginile relevante.
Dezvoltator: Microsoft
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Cookie-uri de Marketing
Cookie-urile de marketing provin de la companii externe de publicitate și suntfolosite pentru a colecta informații despre site-urile web vizitate de utilizator. Utilizarea are loc numai cuacordul dumneavoastră și numai atâta timp cât nu ați dezactivat cookie-ul respectiv.

Nume modul Cookie: NID
Scop: înregistrează un ID unic care identifică și recunoaște utilizatorul. Folosit pentru publicitateorientată.
Dezvoltator: Google
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: rl_anonymous_id
Scop: înregistrează un ID unic care identifică și recunoaște utilizatorul. Folosit pentru publicitateorientată.
Dezvoltator: RudderStack
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: rl_group_id
Scop: înregistrează un ID unic care identifică și recunoaște utilizatorul. Folosit pentru publicitateorientată.
Dezvoltator: RudderStack
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: rl_group_trait
Scop: înregistrează un ID unic care identifică și recunoaște utilizatorul. Folosit pentru publicitateorientată.
Dezvoltator: RudderStack
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: rl_trait
Scop: înregistrează un ID unic care identifică și recunoaște utilizatorul. Folosit pentru publicitateorientată.
Dezvoltator: RudderStack
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: rl_user_id
Scop: înregistrează un ID unic care identifică și recunoaște utilizatorul. Folosit pentru publicitateorientată.
Dezvoltator: RudderStack
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: _fbc
Scop: înregistrează un ID unic care identifică și recunoaște utilizatorul. Folosit pentru publicitateorientată.
Dezvoltator: Facebook
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: _fbp
Scop: înregistrează un ID unic care identifică și recunoaște utilizatorul. Folosit pentru publicitateorientată.
Dezvoltator: Facebook
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: _gcl_au
Scop: înregistrează un ID unic care identifică și recunoaște utilizatorul. Folosit pentru publicitateorientată.
Dezvoltator: Google
Timp de păstrare a datelor: 1 zi

Nume modul Cookie: _gcl_aw
Scop: înregistrează un ID unic care identifică și recunoaște utilizatorul. Folosit pentru publicitateorientată.
Dezvoltator: Google
Timp de păstrare a datelor: 1 zi


b. Găzduire


În timp ce găzduim site-ul nostru web, toate datele referitoare la operareasite-ului nostru web sunt stocate. Acest lucru este necesar pentru a face posibilă funcționarea site-ului.Astfel, toate datele sunt prelucrate pe baza intereselor noastre legitime în conformitate cu art. 6 para 1 lit.f GDPR pentru optimizarea site-ului nostru web.

c. Jurnalul Serverului Din motivetehnice, în special pentru a garanta o prezență web funcțională și sigură, prelucrăm datele tehnice necesarepentru accesările site-ului nostru web în așa-numitele fișiere-jurnal ale server. Browserul dvs. ne transmiteautomat aceste fișiere.

Sunt colectate următoarele date:

 • Site vizitat
 • Tip și versiune de browser
 • Sistem de operare
 • Site-uri pe care le-ai vizitat înaintea noastră
 • Numele gazdă al computerelor care accesează
 • Ora solicitării serverului
 • Cantitatea de date trimise
Aceste date nu sunt conectate la persoane fizice și sunt utilizate doar pentru evaluarea și îmbunătățireasite-ului nostru web. Aceste date sunt transmise numai furnizorului nostru de site-uri web. O conexiune sauagregare a acestor date cu alte surse de date nu are loc. În cazul în care site-ul nostru web este utilizat înmod ilegal, ne rezervăm dreptul de a examina ulterior datele. Prelucrarea datelor se bazează pe interesul nostrulegitim conform art. 6 para 1 lit. f GDPR pentru a oferi o prezentare și optimizare tehnică impecabilă asite-ului nostru web.

Datele sunt șterse după îndeplinirea scopului, în mod normal în câteva zile, încazul în care nu este necesară stocarea datelor ca dovadă. În acest caz, datele vor fi stocate până cândproblema este rezolvată definitiv.

2. Răspunsul la întrebări, solicitări sau reclamații

Vom prelucra datele dvs. personale, cum ar fi numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și oricealte informații sau detalii pe care ni le puteți furniza în corespondență, pentru a vă adresa și răspunde laîntrebările, reclamațiile sau solicitările dvs., în funcție de canalul de comunicare pe care îl utilizați.Prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim, permițându-ne să oferim răspunsuri la întrebările,reclamațiile sau solicitările dvs. Cu toate acestea, dacă nu furnizați datele dvs. personale, nu vă putemrăspunde la întrebări, solicitări sau reclamații.

3. Jocuri promoționale, campanii / concursuri

Vom prelucra datele personale colectatede la dvs. completând formularele de participare de pe site-ul nostru web sau formulare similare pentru aorganiza campanii promoționale și / sau concursuri sau pentru a acorda premii câștigătorilor campaniilorpromoționale, precum și pentru a analiza eficiența campaniilor noastre promoționale. Participarea dvs. la astfelde campanii și / sau concursuri promoționale este voluntară. Prin urmare, este alegerea dvs. să decideți dacă neoferiți datele dvs. cu caracter personal, completând formularele de participare pe site-ul nostru web sauformulare similare prevăzute de regulile campaniilor sau concursurilor promoționale.

Această prelucrarese bazează pe diverse motive legale aplicabile în funcție de contextul respectivei campanii / concurspromoțional, acestea fiind un interes legitim și, de asemenea, executarea acordului cu dvs., precum și, în uneleunele cazuri, consimțământul este aplicat și ca bază de prelucrare. Cu toate acestea, dacă nu ne furnizațidatele dvs. personale, nu este posibil să participați la jocuri și tombole promoționale.

Mai multedetalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal a respectivului joc promoțional / campanie / concurssunt menționate în termenii și condițiile respective.

4. Marketing direct / Buletine informative

Vom prelucra datele cu caracter personalpentru a vă informa despre produsele și serviciile noastre, despre ofertele promoționale și pentru abonarea lanewsletter. De regulă, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct numaipe baza consimțământului exprimat în prealabil pentru a primi o astfel de comunicare și prin utilizareacanalelor de comunicare (de exemplu, e-mail, SMS-uri, etc) cu care ați fost de acord odată cu furnizareaconsimțământului. Cu toate acestea, în măsura în care ne-ați furnizat adresa dvs. de e-mail cu ocaziaachiziționării unui produs sau serviciu de la noi, putem folosi adresa de e-mail, cu respectarea prevederilelegale în vigoare care ne permit să vă prezentăm comunicările noastre comerciale cu privire la produse sauservicii similare, bazat pe interesul nostru legitim în acest sens; într-un astfel de caz, la obținerea adreseide e-mail de la dvs. și ulterior, pentru fiecare mesaj de marketing pe care vi-l putem trimite, vă vom oferiopțiunea de a vă opune utilizării adresei dvs. de e-mail pe mai departe în scopul acestor comunicări(dezabonare). Cu toate acestea, dacă nu ne furnizați datele dvs. cu caracter personal, nu este posibil săprimiți comunicări despre produsele și serviciile noastre. Revocarea consimțământului dvs. de a primi astfel deinformări este posibilă oricând prin utilizarea opțiunii de dezabonare, care poate fi găsită în buletinulinformativ / comunicarea de marketing sau prin trimiterea unui e-mail la adresa privacy@petrom.com

5. Studii de satisfacție a pieței / clienților

Vom prelucra datele dvs. personaleatunci când decideți să participați la sondajele noastre sau la studiile de piață, la studiile de măsurare asatisfacție a clienților sau când oferiți altfel feedback cu privire la produsele și serviciile noastre. Acestedate cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul menționat mai sus pe baza consimțământului dvs. precum șiavând în vedere interesul nostru legitim de a înțelege nevoile și așteptările clienților cu privire la produseleși serviciile noastre.

Participarea dvs. la astfel de sondaje sau studii de piață este voluntară. Prinurmare, este alegerea dvs. să decideți dacă să ne oferiți date cu caracter personal (cum ar fi numele șiprenumele, informații cu privire la preferințele și obiceiurile dvs. de cumpărături sau alte date cu caracterpersonal pe care puteți să le oferiți), completând formularele de participare pe site-ul nostru web sauformulare prevăzute de sondajele sau studiile respective.

Cu toate acestea, dacă nu ne furnizați dateledvs. personale, nu este posibil să participați la astfel de sondaje sau studii.

6. Încheierea și executarea contractelor

Vom prelucra datele dvs. personale, cum ar finumele și prenumele, funcție, companie, adresa de e-mail, numărul de telefon, experiență, calificări, semnătură,etc. furnizate în vederea încheierii și executării contractului cu dvs. sau cu compania al căreireprezentant/persoană de contact sunteți. Totodată, pe durata relației contractuale comunicăm cu dvs. pentru aasigura buna derulare a relației comerciale.

7. Verificarea terțelor părți (KYC și AML)

Vom prelucra datele personale colectate de la dvs. completând formularele de evaluare a părților terțe (în mareparte entități juridice: potențiali contractori, parteneri de afaceri, clienți mari și beneficiari aisponsorizărilor) cum ar fi date generale de identificare (nume și prenume), date referitoare la relațiile demuncă (date despre funcție/profesie; organizație (companie/divizie/departament)), date de profesie/educație(profesie/calificare), date de contact (număr de telefon/fax), caracteristici personale (imagine/poza), datedisciplinare/administrative/contravenționale (contravenții, cazier), date referitoare la litigii (date dindosarul de executare/litigiu), pentru a determina riscurile de etică în afaceri/reputaționale care ar putea sărezulte dintr-o posibilă relație de afaceri cu dvs. În baza acestei analize, ar putea fi recomandate măsuri deprevenire, atenuare și soluționare. Verificările se bazează pe informații publice.

Această prelucrare sebazează pe interesul nostru legitim de a asigura identificarea riscurilor potențiale de conformitate care arputea rezulta dintr-o posibilă relație de afaceri cu aceste părți terțe.

IV. Cine primește datele dvs.?
Transferăm datele dvs. doar în mod limitat.

1. Categorii de destinatari

Pentru atingerea scopurilor descrise mai sus, OMV Petromfolosește serviciile diferiților contractanți.

Unii dintre ei sunt operatori separați de noi(independenți), alții au calitatea de împuterniciți în legătură cu datele dvs. personale.

Uniicontractanți sunt terți care nu intenționează să vă prelucreze datele, dar pot avea acces la acestea pentruîndeplinirea sarcinilor lor sau la interacțiunea cu OMV Petrom, precum companii de întreținere tehnică, auditorifinanciari sau legali.

Astfel, datele personale indicate mai sus pot fi, de asemenea, disponibile saufurnizate terților în următoarele situații:

(i) autorităților publice, auditorilor sau instituțiilorcompetente să exercite inspecții asupra activității sau bunurilor OMV Petrom, care solicită OMV Petrom săfurnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acestuia din urmă de a respecta o cerință legală saude a proteja drepturile și bunurile companiei noastre sau ale altor entități sau persoane, cum ar fi instanțelede judecată;

(ii) către terți achizitori, în măsura în care activitatea companiei ar fi transferată(total sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar face parte din activele reprezentând obiectul tranzacției.

Mai departe, în scopul prelucrării menționate mai sus, putem împărtăși datele dvs. personale cu companiile dingrupul OMV Petrom, companii care vor fi sub instrucțiunile OMV Petrom în ceea ce privește prelucrarea datelordvs. personale.

Prin urmare, cu titlu de detalii, precizăm că, pentru atingerea scopurilor menționatemai sus, datele dvs. pot fi partajate cu următoarele tipuri de destinatari:
 • Companii de întreținere tehnică;
 • Auditori și inspectori;
 • Avocați
 • Autorități și instanțe;
 • Analiști și operatori de motoare de căutare;
 • Furnizori de servicii de call center;
 • Agenții de publicitate și social media;
 • Operator de platforme de socializare;
 • Servicii de analiză web;
 • Furnizor de sondaje sau studii de piață / studii ale clienților;
 • Achizitorul de părți ale activității OMV dacă datele dvs. fac parte din activele dobândite;
 • Companiile OMV Group;
 • Partenerii noștri petru operarea stațiilor de distribuție carburant.
2. Transfer de date în țări străine

În contextul operațiunilor descrise mai sus, dateledvs. personale pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul EconomicEuropean („SEE”).

Vă informăm prin prezenta că orice transfer efectuat de companie într-un stat membrual UE sau SEE va respecta cerințele legale stabilite de GDPR. Ca parte a prelucrării datelor descrise mai sus,poate avea loc transmiterea datelor cu caracter personal către destinatarii din țări din afara Uniunii Europene(așa-numitele țări terțe). Transferăm datele dvs. doar către (i) țări pentru care Comisia UE a stabilit căacestea furnizează un nivel adecvat de protecție a datelor sau (ii) în alte cazuri, luăm măsuri pentru a neasigura că destinatarul respectiv oferă un nivel adecvat de protecție a datelor (în special prin încheierea declauze contractuale standard de transfer date).

Pentru mai multe detalii despre țările către care datelecu caracter personal sunt supuse transferului în străinătate, vă rugăm să contactați privacy@petrom.com

V. Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

Procesăm datele dvs. cu caracter personalatât timp cât este rezonabil necesar pentru atingerea scopurilor menționate mai sus și, în plus, în conformitatecu obligațiile legale pentru stocare și documentare, care rezultă, printre altele, din legile relevante saupentru constatarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

În general, datele dvs. vor fișterse după retragerea consimțământului sau exercitarea validă a altor drepturi de protecția datelor (cum ar fiopoziția la prelucrare, ștergerea). Prin urmare, prelucrarea este realizată pentru îndeplinirea unui anumitproces și sub condiția ca stocarea datelor să nu fie necesară pentru a îndeplini o obligație legală sau pentruconstatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale. Procesarea subsecventă a datelor (pe mai departe) vaavea loc numai dacă ați consimțit în mod expres la utilizarea ulterioară a datelor dvs. sau dacă putem în modlegitim prelucra datele pe mai departe în condițiile permise de legislația aplicabilă.

În loculștergerii datele dvs., este posibil ca datele să fie anonimizate. În acest caz, orice referință constând îndatele cu caracter personal va fi înlăturată iremediabil, motiv pentru care obligațiile de ștergere în temeiullegislației privind protecția datelor încetează să se mai aplice. În acest caz, restabilirea referințeilegăturii cu datele cu caracter personal nu mai este posibilă.

Prelucrarea datelor cu caracter personalale persoanelor sub vârsta de 18 ani

Toate prelucrările de date cu caracter personal prezentate aici sereferă exclusiv la persoane care au cel puțin 18 ani. Utilizarea sistemelor, precum și rezultatele prelucrăriisunt condiționate pentru copiii între 14 și 18 ani prin aprobarea părinților / tutorilor și interzise copiilorsub 14 ani, cu excepția cazului în care consimțământul părinților / tutorilor a fost obținut. În cazul în care,în ciuda eforturilor noastre rezonabile de a preveni, o astfel de prelucrare are loc, vom înceta dacă vom aveacunoștința de faptul că utilizatorii sunt sub vârsta menționată mai sus.

Securitatea procesării datelor Prin prezenta, OMV Petrom vă informează că evaluează șimodernizează constant măsurile de implementare pentru a asigura securitatea datelor cu caracterpersonal.

VI. Drepturile tale În contextul prelucrării datelor dvs. cu caracterpersonal, beneficiați de următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces la datele cu caracter personalprelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dvs. personal sunt prelucrate sau nu și,dacă sunt prelucrate, de a avea acces la categoriile de date cu caracter personal și la condițiile deprelucrare, prin adresarea unei solicitări în acest sens către operatorul de date;
b. Dreptul de a solicitarectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați operatorului de daterectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dvs. cucaracter personal în cazul în care (i) datele dvs. nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost prelucrateinițial (și nu există un scop legal nou), (ii) baza legală a prelucrării este consimțământul dvs., și văretrageți consimțământul în condițiile în care nu există niciun alt motiv legal pentru prelucrare, (iii)exercitați dreptul de opoziție, iar operatorul nu are motive legitime pentru continuarea prelucrării, (iv)datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru respectarea legislației UE sau alegislației române sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferitecopiilor (dacă este cazul), unde sunt aplicabile cerințe specifice privind consimțământul;
c. Dreptul de asolicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care:(i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permităoperatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, cu toateacestea nu doriți ca noi să ștergem datele dvs. personale, ci să restricționăm utilizarea datelor; (iii) încazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele dvs. personale în scopurile menționate mai sus, darsolicitați datele pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instantă sau (iv) v-ați opusprelucrării până la verificarea dacă drepturile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilordumneavoastră;
d. Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare, atunci când prelucrarea sebazează pe consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării realizate pe baza acestuia până la retragere;
e. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor din motive care țin de situația dvs. particulară, atunci cândprelucrarea se bazează pe interesul legitim și de a vă opune în orice moment prelucrării datelor în scopuri demarketing direct, inclusiv profilare;
f. Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv peprelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice cu privire la dvs. sau vă afecteazăîn mod similar în mod semnificativ;
g. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primidatele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului, într-un format structurat, utilizat în modcurent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, dacă prelucrarea sebazează pe consimțământul dvs. sau conform unui contract și se efectuează prin mijloace automate;
h. Dreptulde a depune o plângere la Autoritatea pentru protecția datelor și dreptul de a vă adresa instanțelorjudecătorești competente.

Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuată în orice moment.

Dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe interesul nostru legitim, aveți dreptul de a văopune oricând prelucrării datelor dvs. din motive care decurg din situația particulară; acest lucru se aplică înspecial prelucrării datelor în scop de marketing direct.